SANOISTA TEKOIHIN

SANOISTA TEKOIHIN

ELOKAPINAN HAASTE KULTTUURIALAN INSTITUUTIOILLE

Marraskuussa 2023 järjestimme kulttuurialan instituutioita ja aktivisteja yhteentuovan paneelikeskustelun otsikolla "Toimijuuden uudelleen kuvittelun ilta" yhteistyössä Ateneumin kanssa. Elokapinan edustajien lisäksi paneelissa keskustelivat Ateneumin johtaja Marja Sakari, Kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho, HKO:n intendentti Aleksi Malmberg, Koneen Säätiön tiede- ja taiderahoituksen johtaja Kalle Korhonen sekä Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.​​​​ Tilaisuus oli jatkoa vuosi sitten Elokapinan ja Kuvataideakatemian järjestämälle "Suurelle taideaktivismikeskustelulle". Keskustelun lähtökohtana oli osapuolien tarve aktivistien ja taideinstituutioiden väliselle sillanrakennustyölle. Käsiteltäviä aiheita olivat muun muassa kulttuurialan instituutioiden valta ja vastuu, sekä se, miten instituutiot voisivat olla paremmin mukana työssä elinkelpoisen planeetan puolesta.

Keskustelussa kävi ilmi, että yhteisistä tavoitteista huolimatta instituutioiden edustajien ja aktivistien näkemykset erosivat rajusti toisistaan. Puheen tasolla instituutioiden edustajat tunnistivat valtansa ja vastuunsa, mutta käytännössä ainoiksi vaikuttamisen keinoiksi nousivat kuratointi ja keskustelun herättäminen taiteen aiheiden kautta. Ateneumin johtaja Maria Sakari kertoi olevansa "valmis barrikaadeille" mikäli suunnitelma on tarpeeksi hyvä, mutta aitoa valmiutta suunnittelutyön aloittamiseksi ei näyttänyt olevan. Kauniita sanoja, vähän konkretiaa.

Näkemyserot johtuvat kahdesta seikasta:

1) Yhteisen tilannekuvan puuttuminen. Kuten tilaisuudessa totesimme, keskusteluja on jatkettava jotta jaamme yhteisen tilannekuvan. Ilman yhteistä tilannekuvaa sillanrakennustyö on mahdotonta.

2) Instituutioille sopivien vaikuttamistapojen keksiminen on hankalaa. Tilanteen akuuttiuden vuoksi instituutioiden suosimat (ja instituutioille luontevimmat) vaikuttamistavat eivät riitä. Uusia tapoja tarvitaan.

Näiden ongelmien ratkaisemisessa me olemme valmiit auttamaan. Itse asiassa olemme aloittaneet jo. Elokapina tekee tilannekuvan jakamisen ja elinkelpoisen planeetan puolesta työskentelemisen helpoksi esittämällä kulttuurialan instituutioille haasteen.

HAASTE

Kulttuurialan instituutiot osallistuvat Elokapinan kanssa työpajan järjestämiseen, jossa perehdytään tämänhetkiseen ekologisten kriisien tilanteeseen sekä pohditaan molemmille osapuolille sopivia vaikuttamistapoja. Työpajan jälkeen instituutio valitsee, millä seuraavista tavoista haluaa olla mukana Elokapinan keväällä järjestettävässä kampanjassa:

  • Mukaan artivistisen mielenosoituksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Instituution edustajat mukaan artivistiseen mielenosoitukseen. Vaihtoehtoisesti instituutio voi itse järjestää katutilassa tapahtuvan flasmob-tyylisen artivistisen esityksen.
  • Oma julkilausuma kampanjan teemoista. Kampanja tulee käsittelemään muun muassa ekokriisiä systeemisen rasismin ja globaalin epätasa-arvon näkökulmista. Julkilausuma muotoillaan yhdessä Elokapinan asiantuntijoiden kanssa.
  • Järjestä instituutiosi tiloissa tietoa lisääviä artivistisia työpajoja. Työpajat voivat olla suunnattuja henkilöstölle, yleisölle tai molemmille, ja niiden pohjana voi toimia esimerkiksi Elokapinan Sukupuuttopuhe, perehdytykset tai artivismikoulutukset. Erityisesti taideinstituutioissa työpajat voisivat pitää sisällään myös taidetta.

Työpajat järjestetään maalis-huhtikuun aikana ja Elokapinan seuraava kampanja loppukeväästä 2024.

MITEN OSALLISTUA

Olemme lähettäneet haasteen yli 150:lle kulttuurialan instituutiolle. Mukana on mm. 40 teatteria, 40 museota, 40 kirjastoa ja kulttuurikeskusta, 20 orkesteria ja tusinan tanssin ja esitystaiteen toimijaa.

Jos kiinnostuit, lähetä matalalla kynnyksellä sähköpostia osoitteeseen taide@elokapina.me Pidämme sinut ajan tasalla työpajaan ja kevään kampanjaan liittyen. Voit myös alustavasti kertoa, millä tavoin edustamasi instituutio voisi osallistua työpajan järjestämiseen.

Tule mukaan työskentelemään elinkelpoisen planeetan puolesta!

Hyvää ystävänpäivää toivoen ja yhteistyöstä haaveillen,
Elokapinan taidekapina

ELOKAPINA'S CHALLENGE FOR CULTURAL INSTITUTIONS


In November 2023, we organised a panel discussion bringing together cultural institutions and activists under the title "An evening of re-imagining agency" in collaboration with Ateneum. In addition to activists from Elokapina, the panel included Ateneum Director Marja Sakari, Director of the National Theatre Mika Myllyaho, HKO's Intendent Aleksi Malmberg, Kone Foundation's Director of Science and Art Funding Kalle Korhonen and the Rector of Uniarts Kaarlo Hildén. The event was a continuation to the "Great Art Activism Conversation" organised a year ago by Elokapina and the Academy of Fine Arts. The starting point of the discussion was the parties' need for bridge-building between activists and art institutions. Topics discussed included the power and responsibility of cultural institutions, and how institutions could be better engaged in working for a livable planet.

The discussion revealed that, despite common goals, there were major differences of opinion between institutional representatives and activists. At the level of speech, institutional representatives recognised their power and responsibility, but in practice the only means of making a difference were on the level of curating and stimulating debate through artistic themes. Ateneum director Maria Sakari said she was "ready to go to the barricades" if the plan was clear enough, but there seemed to be no real willingness to start planning. Fine words, little concrete.

The differences of opinion are due to two factors:

1) The lack of a common view of our current situation. As we said at the event, discussions need to continue in order to share a common vision. Without a common vision, bridge-building is impossible.

2) It is difficult to find ways in which specifically institutions could use their power. Given the urgency of the situation, the preferred (and most appropriate) institutional approaches are not sufficient. New ways are needed.

We are ready to help solve these problems. In fact, we have already started. Elokapina makes it easier to find a shared vision and to work for a livable planet by sending this challenge to cultural institutions.

CHALLENGE

Cultural institutions will participate with Elokapina to organise a workshop to learn about the current ecological crisis and to consider ways of influencing the situation that are appropriate for both sides. After the workshop, the institution will choose one of the following ways to get involved in Elokapina's spring campaign:

1. Participating in the planning and implementation of an artivist demonstration. Involve the institution's representatives in the planning and organisation of the artivist demonstration. Alternatively, the institution itself can organise a street flasmob-style artivist demonstration.

2. Making an own statement on the themes of the campaign. The campaign will address issues such as the ecocrisis from the perspectives of systemic racism and global inequality. The declaration will be formulated together with experts from Elokapina.

3. Organising awareness-raising artivist workshops at your institution. These workshops can be aimed at staff, the public or both, and can be based on Elokapina's Extinction Talk or other introduction or artivism course materials, for example. Particularly in arts institutions, workshops could also include artistic content.


The workshops will take place between March and April and the next Elokapina campaign in late spring 2024.

HOW TO GET INVOLVED

We have sent out this call to over 150 cultural institutions including 40 theatres, 40 museums, 40 libraries and cultural centres, 20 orchestras and a dozen dance and performing arts organisations.

If you are interested in hearing more, please send an email to taide@elokapina.me We will keep you informed about the workshop and the spring campaign. You can also give us an initial idea of how your institution could be involved in organising the workshop.

Join us to work for a livable planet!

Wishing you a Happy Valentine's Day and dreaming of collaboration,
Elokapina's Art Rebellion