Finland is complicit in the Israeli occupation

Finland is complicit in the Israeli occupation

(suomeksi alla)

This text is a continuation of Elokapina's statement on Palestine. Read the statement here.

Greenwashing the colonial project

Despite racist claims that Palestinians had left their land barren until Zionist settlers ”made the desert bloom”, indigenous farmers produced agricultural surpluses and exported barley, sesame, and olive oil before their land was colonized. The settlers replaced traditional agriculture with profit-driven, extractivist, high-input monocultures which are still being used today, degrading Palestinian land in the same way they do wherever they are applied.

While Israel has a reputation for expertise in water management and recycling, a different picture emerges from its usage patterns. Israeli water abundance relies on denying Palestinians access to water through various arrangements. The situation can be understood as water apartheid; this becomes particularly clear when looking at Israeli settlements, which exclude Palestinian residents completely. According to a 2013 study, an average Palestinian in the West Bank consumed 73 litres of water per day, whereas an average Israeli settler in the West Bank consumed 369 litres per day (1).

Israel has diverted water from the Jordan River and Lake Tiberias to support its water-intensive crops (e.g, corn, cotton, and citrus), while uprooting the non-irrigation olive trees that were central to Palestinian agriculture. These practices have disrupted the region’s hydrological balance. For example, the Dead Sea has been rapidly shrinking for decades because of a dramatic reduction in water inflow. Israel also dumps domestic waste and wastewater in the Palestinian territories (2), and factories that cause pollution have been relocated to Palestinian territories (3), where they have likely increased the incidence of cancer, asthma, and eye and respiratory diseases.

Israeli colonialism also extends to controlling fossil fuel reserves for economic profit and political gain (4). Large natural gas reserves have been discovered off the coast of occupied Palestine. Israel prevents Palestinians from using these resources for their own benefit, taking control of them instead. The occupying power thus forces the Palestinian population to remain dependent on it for energy while simultaneously presenting itself as a ”reliable” energy supplier to Europe, which is looking for alternative fossil fuel suppliers to replace Russia.

Finland’s involvement in the occupation

Finland’s arms trade with Israel dates back to the 1950s (5). The Tampere-based industrial manufacturer Tampella cooperated with the Israeli collective Solel Boneh to found the Israeli arms manufacturer Soltam. Soltam bought a license from Tampella to manufacture mortars. Today, Soltam is part of Elbit Systems,  the biggest Israeli military technology company.

Elbit and Finland’s Patria have cooperated on weapons development projects (6), and Finland has supplied missile technology to Israel (7). The full extent of Finnish-Israeli military cooperation is unknown, because parts of the arms trade are kept secret by law (8).

Finland also buys weapons and military equipment from Israel, funding the weapons companies that are part of the occupation’s military-industrial complex. In addition to the recent ”David’s Sling” deal, Finland has previously bought UAVs, missiles, ammunication, communications systems, and camouflage systems from Israeli companies (9).

Timber is another major economic link between Finland and the Israeli occupation. In 2021, Finland exported over $148 million worth of sawn wood to Israel (10). Finland was Israel’s largest provider of sawn wood, accounting for over 42% of its imports. Wood has been a key export from Finland to Israel for a long time (11), accounting for about a third of exports to Israel (12). In 2018, 436 000 m³ of sawn wood was exported, making Israel the most important destination in the Middle East (13). This wood is, in all likelihood, also used as raw material for settlement construction, which adds yet another level to Finland’s involvement in the occupation. At the same time, it is a continuation of the neo-colonial activities carried out by Finnish companies around the world (see e.g. 14).

Finland also stands to benefit at least indirectly from the European Union’s fossil fuel agreements with Israel. Despite reducing fossil fuel trade with Russia because of the Ukraine war, the EU has not shown a similar concern for far worse human rights violations when looking for alternative suppliers. Instead, it has shown a disregard for human rights in its willingness to purchase natural gas from Israel, an apartheid state maintaining a brutal occupation of Palestine.

Kuva: Elokapina

Suomi on osallisena Israelin harjoittamassa miehityksessä

Tämä teksti on jatkoa Elokapinan julkaisemalle kannanotolle Palestiinan vapauttamisen puolesta. Lue kannanotto täältä.

Siirtomaahankkeen viherpesu

Huolimatta rasistisista väitteistä, joiden mukaan palestiinalaiset olivat jättäneet maansa hedelmättömäksi kunnes sionistiset siirtokuntalaiset "saivat aavikon kukkimaan", alkuperäisväestön maanviljelijät tuottivat ylijäämää ja veivät maasta ulos ohraa, seesamia ja oliiviöljyä, kunnes heidän maansa kolonisoitiin. Siirtokuntalaiset korvasivat perinteisen maatalouden voittoa tavoittelevilla, ekstraktivistisilla (eli luontoa riistävillä) monokulttuuriviljelyksillä, joita käytetään yhä edelleen ja jotka köyhdyttävät Palestiinan maaperää samalla tavalla, kuin ne köyhdyttävät maaperää kaikkialla missä niitä käytetään.

Vaikka Israelilla on asiantuntijan maine veden käsittelyssä ja kierrätyksessä, sen tosiasialliset vedenkäyttötavat antavat toisenlaisen kuvan. Israelin runsas vedensaanti perustuu siihen, että palestiinalaisilta evätään vedensaanti erilaisilla järjestelyillä. Tilanne voidaan käsittää vesiapartheidina, mikä tulee erityisen selväksi tarkasteltaessa Israelin siirtokuntia, joista palestiinalaisasukkaat ovat suljettu kokonaan ulos. Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan Länsirannalla asuva palestiinalainen kulutti keskimäärin 73 litraa vettä päivässä, kun taas Länsirannalla asuva israelilainen siirtokuntalainen kulutti keskimäärin 369 litraa päivässä (1).

Israel on johtanut vettä Jordanjoesta ja Tiberias-järvestä kastellakseen vesi-intensiivisiä viljelykasvejaan (mm. maissia, puuvillaa ja sitrushedelmiä) ja samalla kaatanut kastelusta riippumattomia oliivipuita, jotka ovat olleet keskeisiä palestiinalaiselle maataloudelle. Nämä käytännöt ovat häirinneet alueen hydrologista tasapainoa. Esimerkiksi Kuollutmeri on kutistunut jyrkkää vauhtia vuosikymmenten ajan, koska vedentulo on vähentynyt dramaattisesti. Israel lisäksi dumppaa talousjätettä ja jätevesiä palestiinalaisalueille (2), ja niille on siirretty saastuttavia tehtaita (3), jotka ovat todennäköisesti lisänneet syövän, astman sekä silmä- ja hengityselinsairauksien esiintyvyyttä.

Israelin kolonialismi koskee myös fossiilisten polttoainevarantojen hallintaa, jossa on kyseessä taloudelliset voitot ja poliittiset hyödyt (4). Miehitetyn Palestiinan rannikolta on löydetty suuria maakaasuvarantoja. Israel estää palestiinalaisia käyttämästä näitä resursseja omaksi hyödykseen, ottaen ne sen sijaan omaan haltuunsa. Miehitysvalta täten pakottaa palestiinalaiset pysymään riippuvaisena siitä energiansaannin suhteen ja esittää samalla itsensä "luotettavana" energiantoimittajana Euroopalle, joka etsii vaihtoehtoisia fossiilisten polttoaineiden lähteitä Venäjän tilalle.

Suomen osallisuus miehityksessä

Suomen asekauppa Israelin kanssa juontaa juurensa 1950-luvulle (5). Tamperelainen teollisuusyritys Tampella teki yhteistyötä israelilaisosuuskunta Solel Bonehin kanssa. Ne perustivat yhdessä israelilaisen asevalmistusyritys Soltamin, joka sitten osti Tampellalta lisenssin kranaatinheittimien valmistukseen. Nykyään Soltam on osa Elbit Systems -yhtiötä, joka on Israelin suurin sotilasteknologiayritys.

Elbit ja suomalainen Patria ovat tehneet yhteistyötä asekehityshankkeissa (6), ja Suomi on toimittanut ohjusteknologiaa Israeliin (7). Suomalais-israelilaisen sotilasyhteistyön koko laajuutta ei tunneta, koska osa asekaupasta on lailla säädetty pidettäväksi salassa (8).

Suomi myös ostaa aseita ja sotilastarvikkeita Israelista ja rahoittaa näin miehitysvallan sotilasteolliseen kompleksiin kuuluvia aseyhtiöitä. Tuoreen "David's Sling" -kaupan lisäksi Suomi on aiemmin ostanut israelilaisilta yrityksiltä lentodrooneja, ohjuksia, ammuksia sekä viestintä- ja naamiointijärjestelmiä (9).

Puutavara on eräs toinen merkittävä taloudellinen sidos Suomen ja Israelin miehitysvallan välillä. Suomi vei sahatavaraa Israeliin yli 125 miljoonan euron (148 miljoonan dollarin) arvosta vuonna 2021 (10). Suomi oli kyseisenä vuonna Israelin suurin sahatavaran toimittaja, jonka osuus tuonnista oli yli 42 prosenttia. Puu on pitkään ollut keskeinen vientitavara Suomesta Israeliin (11), muodostaen sinne suuntautuvasta viennistä noin kolmanneksen (12). Vuonna 2018 sahatavaraa vietiin 436 000 kuutiometriä, mikä teki Israelista Lähi-idän tärkeimmän vientikohteen (13). Kyseistä puutavaraa käytetään mitä todennäköisimmin myös siirtokuntien rakentamisen raaka-aineena, mikä luo jälleen uuden tason Suomen osallisuudelle miehityksessä. Samalla se on jatkumoa uuskolonialistisille toimille, joita suomalaisyritykset harjoittavat eri puolilla maailmaa (ks. esim. 14).

Suomi myös hyötyy ainakin välillisesti Euroopan unionin ja Israelin fossiilisia polttoaineita koskevista sopimuksista. Vaikka EU on vähentänyt fossiilisten polttoaineiden kauppaa Venäjän kanssa Ukrainan sodan vuoksi, se ei ole osoittanut samanlaista huolta paljon pahemmista ihmisoikeusloukkauksista etsiessään vaihtoehtoisia toimittajia. Sen sijaan se on osoittanut piittaamattomuutta ihmisoikeuksista halukkuudellaan ostaa maakaasua Israelilta, apartheid-valtiolta, joka ylläpitää brutaalia miehitysvaltaa Palestiinassa.

Lähteet / Sources:
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Water-For-One-People-Only.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20190211-war-on-nature-how-zionist-colonialism-has-destroyed-the-environment-in-palestine/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62601-X/fulltext
https://debtforclimatefinland.substack.com/p/dismantling-the-israeli-occupation
https://www.ku.fi/artikkeli/1839143-suomalais-israelilaista-aseteollisuutta-jo-1950-luvulla
https://saferglobe.fi/wp-content/uploads/2013/11/SFG_TP1_web.pdf
https://voima.fi/artikkeli/2011/suomi-vie-ohjusteknologiaa-israeliin/
https://www.icahd.fi/wp-content/uploads/2012/03/helsinkitimes.pdf
https://dimse.info/finland/
https://oec.world/en/profile/country/fin
https://um.fi/documents/384951/405231/lähi_idän_ja_pohjois_afrikan_kauppaselvitys_2009
https://www.karirast.com/ulkomaankauppa/IL_sitc_m.html
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544802
https://elokapina.fi/en/news/press-release/2023/05/22/mielenosoittajat-tukkivat-liikenteen-upmn-kymin/